Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проект "Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено" е насочен към създаване на устойчиви и ефективни практики за работа с маргинализирани общности на територията на общината в подкрепа на тяхната пълноценна интеграция и овластяване в процеса на взимане на решения на местно ниво.

#slideshow-4163

 

 

 

Договор Д03-36/23.06.2022  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGLD-3.002-0016 „Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

 

Бенефициент: Община Камено

 

Партньор 1- Фондация Областен Ромски съюз

 

Партньор 2-Пирин Холдинг /Pirin Holding AS/

 

Бюджет на проекта: 977 900.00 лв. /500 000 евро/.

 

Продължителност: 22 месеца.

 

Проект "Интегрирани услуги в подкрепа на активното участие и социалното включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено" е насочен към създаване на устойчиви и ефективни практики за работа с маргинализирани общности на територията на общината в подкрепа на тяхната пълноценна интеграция и овластяване в процеса на взимане на решения на местно ниво.

 

Специфичните цели на проекта включват:

 

- Утвърждаване на модел за общностна работа със социално уязвими семейства, включително роми на територията на Община Камено;

- Подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално уязвими и семейства в риск;

- Мобилизиране на местния потенциал за партньорство и взаимодействие с нулева толерантност към проявите на дискриминация;

- Изграждане на капацитет за активно участие и включване на ромските общности в процеса на взимане на решения на местно ниво;

- Създаване на местна институционална и общностна култура, подкрепяща многообразието и етническата толерантност.

 

Стратегия за реализация на проекта

 

- управление и изпълнение на проекта;

- осигуряване на условия и инфраструктура за работа в общността - изграждане и оборудване на Център за общностна работа

- предоставяне на интегрирани услуги за уязвими семейства;

- изграждане на местен капацитет за участнческо разработване и прилагане на политики за интеграция и социално включване;

- дейности за популяризиране на културното многообразие и преодоляване на стереотипите;

- дейности за информация и комуникация.

-териториална и социална интеграция на обособени ромски общности на територията на Община Камено. Проектната концепция разглежда интеграцията едновременно като процес на подкрепа за индивидуална личностна реализация, подкрепа за подобряване на семейната среда и условията на живот, както и в контекста на общностната идентичност и нейното приемане в рамките на социалната макро среда. Амбицията на проекта е да адресира няколко аспекта на подобряване на средата: достъп до услуги (социални, здравни, образователни), благосъстояние на семействата, териториална интеграция и елиминиране на неравенствата, институционален и общностен капацитет за взаимодействие, преодоляване на стереотипи и създаване на култура на толерантност.

 

специфични цели (СЦ) на проекта:

 

СЦ 1: Утвърждаване на модел за общностна работа със социално уязвими семейства, включително роми на територията на Община Камено - Въвеждането на модела на общностна работа е ключов за осигуряване на по-голям обхват и ефективност на подкрепата, особено по отношение на обособени и затворени общности.

 

СЦ 2: Подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално уязвими и семейства в риск - Основна дейност по проектното предложение е създаването на Център за общностна работа, който да разполага с мултидисциплинарен екип с възможност за мобилна работа. Подходът и подкрепата са ориентирани към семейството и неговите комплексни потребности.

 

СЦ 3: Мобилизиране на местния потенциал за партньорство и взаимодействие с нулева толерантност към проявите на дискриминация - Целта е ориентирана към подобряване на механизмите за подкрепа, предоставяна от различни местни и регионални институции, подобряване на координацията на всички нива и изграждане на умения за идентифициране на проявите на нетолерантност и дискриминация.

 

СЦ 4: Изграждане на капацитет за активно участие и включване на ромските общности в процеса на взимане на решения на местно ниво - Дейностите по проекта фасилитират двустранен процес на мотивиране на местните ромски общности за участие при планирането и изпълнението на политики за местно развитие от една страна и промяна на модела на вземане на решения от страна на местната власт и институциите - от друга, в посока засилване на участието, споделяне на ресурси и отговорност.

СЦ 5: Създаване на местна институционална и общностна култура, подкрепяща многообразието и етническата толерантност - Целта се определя като хоризонтална за всички интервенции по проекта, доколкото подобряване на нивото на приемане на ромските общности е основно послание и очакван ефект от изпълнението на проектните дейности.

 

 

Основните и специфични цели на проекта са в съответствие с целите на процедурата за подбор и програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по ФМ на ЕИП.

 

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикцията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.